Chúng tôi làm gì?

 
 
Bạn có ý tưởng kinh doanh? Gửi tới [email protected] hoặc Liên hệ

Chúng tôi làm thế nào

Lĩnh vực đầu tư

Thành viên

Ho Diep, Dr.

Senior Investment Analyst


Trần Văn Vương, MBA

Investment Analyst


Trần Duy Khiêm, MBA

Investment Analyst


Nguyễn Hà Phương

Lawyer


Đỗ Viết Hồ Tâm Thức

Finance Engineer & Risk Management


Tăng Kim Phụng

Valuation


Danh mục đầu tư

Bạn có ý tưởng kinh doanh? Gửi tới [email protected] hoặc Liên hệ